Hodnocení rizik ekologické újmy

Od 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto nařízení stanovuje způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsob finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření. Více o obecných podmínkách zde

Hodnocení rizik musí být provedeno do 1. 1. 2013

Příslušný provozovatel provádí a dokumentuje hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na ŽP.

Základní povinnosti vyplývající ze zákona o předcházení ekologické újmě

  • Zpracování základního hodnocení rizika ekologické újmy
  • Zpracování podrobného hodnocení rizika ekologické újmy
  • Finanční zajištění
OBJEDNÁVKA
HODNOCENÍ EKO. ÚJMY

Nabízíme Vám základní i podrobné hodnocení rizika a odborné poradenství týkající se ekologické újmy.